DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

2011 Van Depremini unutmayın! DASK zor gün dostudur.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir ?

Deprem, deprem sonucu yangın, deprem sonucu infilak, deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin İkinci Maddesi Hükmü Gereğince Kapsamda Bulunan Binalar Şunlardır:

- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

- Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası  Uygulanma Şekilleri Ayrıca Yukarıdaki Koşullara Uyan;

- Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

- Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

- Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,

- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,

- Tamamı ticari veya sınaî amaçlarla kullanılan binalar,

- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

- Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,

- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

- Manevi tazminat talepleri.

left-banner-01